Efekty prac konserwatorsko – restauratorskich w prezbiterium kolegiaty